top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van LangedijkerUitje ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel Noord-Holland onder nummer 68043023

Definities

Onder “opdrachtgever” wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met Langedijkeruitje. Met “partners” worden alle bedrijven bedoeld waarmee LangedijkerUitje samenwerkt. In de voorwaarde betekent “evenement” een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en LangedijkerUitje. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het uitje of het evenement schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma

Alle besproken programmaonderdelen, programmatijden en samenstellingen van arrangementen zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer LangedijkerUitje te weinig aanmeldingen ontvangt kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door LangedijkerUitje wordt het reeds betaalde binnen 30 dagen gerestitueerd. Voor alle activiteiten geldt een minimale deelname. Wanneer de groep kleiner is, zal het minimale bedrag voor de minimale deelname worden berekend. Bijvoorbeeld: minimale deelname is 15 personen, de groep bestaat uit 12 personen, er zal voor 15 personen worden berekend.

Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking

Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan LangedijkerUitje verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan LangedijkerUitje heeft verstrekt. LangedijkerUitje zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. LangedijkerUitje kan wijzigingen aanbrengen in het programma. Tijdens de uitvoering van het evenement geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met LangedijkerUitje.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat vooraf aan het evenement alle persoonsgegevens, documenten en gegevens over groepsgrootte die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig in het bezit zijn van LangedijkerUitje. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan LangedijkerUitje te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met LangedijkerUitje is jegens Langedijkeruitje hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden – afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden - niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt.

De minimumleeftijd van de deelnemers is in principe 18 jaar, bij deelname van minderjarigen, is de toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. LangedijkerUitje is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd door het toesturen van de deelnamevoucher en de factuur aan de klant. LangedijkerUitje heeft het recht boekingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de boeking te verbinden. Indien de boeking niet door LangedijkerUitje wordt geaccepteerd, krijgt de klant binnen tien werkdagen daarvan bericht.

Bezoekgegevens

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren. LangedijkerUitje zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Reserveren

LangedijjkerUitje werkt als een reisbureau. Indien er wordt gereserveerd voor een evenement geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen.
 

Ontvangen wij geen tijdige betaling dan wordt de datum 7 dagen na de reservering weer vrijgegeven. Het is mogelijk om het minimum aantal personen dat u verwacht te reserveren en tot 7 dagen voor het evenement 20% extra personen bij te boeken. De bijbetaling hiervoor dient eveneens voor het evenement betaald te worden. Alleen reserveringen via het boekingsformulier op de website worden in behandeling genomen.

Overmacht

(Buiten)activiteiten vinden altijd doorgang en worden alleen op de dag zelf uitgesteld in gevaarlijke situaties zoals storm en onweer. Dit wordt ter plekke bepaald. Voor binnen activiteiten geldt dit alleen op het moment dat de locatie onveilig wordt geacht.

Annulering gehele uitje

Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt.

Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden er per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen:

A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip dat het programma zou moeten aanvang, worden annuleringskosten in rekening gebracht à €100.-
 

B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van het totaalbedrag met een minimum van € 40,00 per groep.
 

C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 30% van het totaalbedrag.


D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 75% van het totaalbedrag.


E. Bij annulering binnen 7 dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totaalbedrag.

Wijziging van bevestiging
Met veel zorg en aandacht hebben wij uw vergadering, teambuilding, sloepvaart of heisessie samengesteld en bevestigd. Mocht er na akkoord toch onverhoopt een wijziging vanuit de opdrachtgever worden doorgevoerd zijn hier kosten aan verbonden á 50 euro per wijziging. 

Bij wijziging van arrangement datum door de opdrachtgever houdt LangedijkerUitje zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Wijzigingskosten worden in rekening gebracht op de bestaande factuur. 

Wijziging bij vermindering aantal deelnemers

Wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt. De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is.

Vermindering in het aantal personen zoals afgesproken in de bevestiging kan de klant kosteloos aan ons doorgeven tot uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van het programma. De marge van het minimaal aantal personen wordt ten alle tijden vastgelegd in de bevestiging en besproken met de opdrachtgever. Dit laatst bekende aantal wordt in rekening gebracht, ook als er op de dag zelf minder deelnemers blijken te zijn dan opgegeven.

Wijziging bij vermeerding aantal deelnemers

Wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt. De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voor zover dit mogelijk is.

Vermeerdering in het aantal personen zoals afgesproken in de bevestiging kan de klant aan ons doorgeven tot uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van het programma. Per extra deelnemer zal er bedrag p.p. zoals afgesproken in de bevestiging in rekening worden gebracht.

Wet koop op afstand

Conform het gestelde in artikel 46 i lid 3 Burgerlijk Wetboek, is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op onze dienstverlening.

Prijzen en kosten

Alle prijzen zijn excl. B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld.

De kosten vermeld op de website zijn inclusief alle activiteiten, maar exclusief vervoer en evt. andere bij te boeken opties, tenzij anders vermeld. Bij de hotelarrangementen zijn de prijzen exclusief gemeentelijke heffingen à € 2,00 per persoon per nacht.

Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag. LangedijkerUitje behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

Betalingen

De opdrachtgever zal bij of na onze bevestiging van de reservering een factuur ontvangen per post en/of per e-mail (PDF), welke – tenzij anders vermeld – binnen 5 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan. De reservering dient ten alle tijden voor aanvang LangedijkerUitje te zijn voldaan. Bij boekingen geldt dat betaling dient te gebeuren binnen 5 dagen na factuurdatum, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk 2 dagen voor het evenement door ons dient te zijn ontvangen.

Wanneer er door LangedijkerUitje geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente aan LangedijkerUitje verschuldigd. Bovendien is LangedijkerUitje op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die LangedijkerUitje maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste van de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.

Meerverbruik tijdens uitje

Eventueel meerverbruik van drankjes of maaltijden buiten het arrangement om tijdens het evenement of uitje zelf, dient op de dag van het uitje ter plaatse en op locatie te worden voldaan door de opdrachtgever van het uitje.

Deelname

Deelname aan de activiteiten die georganiseerd zijn door LangedijkerUitje is vrijwillig. LangedijkerUitje behoudt zich het recht voor om deelnemers die fysiek of mentaal niet de juiste conditie te hebben te weigeren voor deelname aan de activiteiten. LangedijkerUitje mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een activiteit uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat. Eén en ander ter beoordeling aan LangedijkerUitje.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom van LangedijkerUitje

LangedijkerUitje beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de websites van LangedijkerUItje en op foldermateriaal en ander ter beschikking gesteld beeldmateriaal, zulks in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij LangedijkerUitje. Het is niet toegestaan de websites en ander door LangedijkerUitje ter beschikking gesteld beeld en/of foldermateriaal, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen. Het is niet toegestaan de website van LangedijkerUitje aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan op de websites van LangedijkerUitje een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website aan een andere onderneming of instelling of persoon dan LangedijkerUitje behoort of door anderen dan de door LangedijkerUitje ingeschakelde webdesigner is ontwikkeld. Bij overtreding van dit artikel of bij schending van het auteursrecht op andere wijze, verbeurt de overtreder een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 1.000,- (euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van LangedijkerUitje. Dit laat iedere andere mogelijke actie van LangedijkerUitje onverlet. Tevens komt LangedijkerUitje schending van het Auteursrecht -hetgeen een misdrijf is- het recht toe aangifte te doen van deze schending, hetgeen uw strafrechtelijke vervolging tot gevolg kan hebben. Dit laat iedere mogelijke door LangedijkerUitje te nemen civielrechtelijk actie jegens de overtreder onverlet.

Aansprakelijkheid en schade

Alle deelnemers dienen een WA-verzekering te hebben op persoonlijke titel. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door LangedijkerUitje nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door LangedijkerUitje zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dienen in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen.

LangedijkerUitje is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten georganiseerd door LangedijkerUitje en/of partners. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van LangedijkerUitje en/of partners. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Niet alleen LangedijkerUitje, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van LangedijkerUitje een beroep doen.

LangedijkerUitje is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:


A. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, vervoersdocument zoals brommer of autorijbewijs een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.

 

B. Het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
 

C. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. LangedijkerUitje aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

Klachten

LangedijkerUitje kan bij de uitvoering van opdrachten gebruik maken van de diensten van derden (uitvoerende partners). Zij dienen te voldoen aan door ons vastgestelde criteria omtrent veiligheid, professionaliteit, hygiëne, ervaring en deskundigheid. LangedijkerUitje is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden. Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties ter verbetering van onze dienstverlening en uitvoering.

Ondanks zorgvuldige planning, organisatie en voorbereiding kan u een klacht hebben. Uw klacht dient schriftelijk (per post/e-mail) binnen 10 werkdagen na de activiteit aan ons kenbaar gemaakt te worden. Wij bepalen bij binnenkomst van uw klacht of deze relevant is en of uw klacht wellicht onder één van de volgende clausules valt:

Mosterd na de maaltijd

Wij gaan ervanuit dat wanneer u een klacht heeft over de uitvoering, inhoud of kwaliteit van een uitje u dit ter plekke onverwijld voorlegt aan de dienstdoende instructeur, bedrijfsleider, horecaondernemer, begeleider. Op deze wijze geeft u betrokkene(n) gelegenheid de tekortkoming onmiddellijk te herstellen en/of te compenseren. Achteraf klagen is dan mosterd na de maaltijd.

Te laat komen

Klachten die veroorzaakt worden en/of gevolg zij van te laat komen en/of niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn van uw gezelschap (of een deel van uw gezelschap) achten we niet relevant en worden dan ook niet door ons in behandeling genomen.

Persoonlijke smaak en voorkeur

De beleving van een uitje is zeer persoonlijk en heeft te maken met eigen voorkeuren, smaak en perceptie. Als u aangeeft een uitje niet leuk te hebben gevonden, beschouwen we dat als een persoonlijke voorkeur en niet als klacht.

Betaling is nog niet voldaan

Wij nemen uw klacht niet in behandeling en/of schorten de behandeling van uw klacht op wanneer blijkt dat u het totaal verschuldigde bedrag niet conform onze algemene voorwaarden voorafgaand aan het uitje aan ons heeft voldaan. Pas wanneer uw betaling door ons is ontvangen zullen we uw klacht in behandeling nemen of verder afhandelen.

Achten wij uw klacht relevant, dan volgen wij onderstaande richtlijnen:

1. LangedijkerUitje treedt bij de behandeling van klachten op als intermediair tussen u (klant) en de uitvoerende partij(en). LangedijkerUitje zal haar uiterste best doen de klacht tot tevredenheid van alle partijen af te handelen.

 

2. U ontvangt van ons een bevestiging per mail dat uw klacht in goede orde door ons is ontvangen. 3.Uw klacht zal worden voorgelegd aan de uitvoerende partij(en). 4.We bieden de uitvoerende partij(en) gelegenheid binnen 7 dagen te reageren op uw klacht.

3. U ontvangt binnen 10 dagen vanaf het moment dat u de klacht heeft ingediend een schriftelijke reactie van de uitvoerende partij(en).

De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht, de situatie omstandigheden​.
 

Geschillen

Alle geschillen –ook daaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan of van de overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar. De overeenkomst tussen LangedijkerUitje en de klant en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 

AVG, persoonsgegevens

LangedijkerUitje handelt volgens het privacy recht van de AVG zoals wettelijk vastgesteld in 2018.

Na het tekenen van de bevestiging voor akkoord gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden, dit geld tevens voor de derden partijen waarmee LangedijkerUitje handelt.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

AVG, foto en filmgebruik

Na het tekenen van de bevestiging voor akkoord geeft de opdrachtgever LangedijkerUitje en samenwerkende partijen akkoord voor het (commercieel) publiceren van de gemaakte foto’s en/of filmpjes.

LangedijkerUItje handelt volgens het privacy recht van de AVG zoals wettelijk vastgesteld in 2018.

Tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

bottom of page